Ju lutemi lexoni me kujdes Kushtet e Përdorimit!

1.
RRJETI I PEDRDORUAR I CAREA CAREA rezervon të drejtën të përditësojë Kushtet e Përdorimit (TOU) në çdo kohë pa njoftim për ju.

 

2.
Duke hyrë ose duke përdorur Faqen, ju me këtë pajtoheni të pranoni TOU të përcaktuar në këtë Marrëveshje si Përdorues. Ju do të jeni të lidhur me TOU të kësaj Marrëveshjeje në lidhje me qasjen ose përdorimin tuaj të kësaj faqe dhe çdo azhurnim, modifikim, shtim ose ndryshim të mëtejshëm në këtë faqe. Nëse nuk pranoni të gjithë TOU të kësaj Marrëveshjeje, ju lutemi mos e përdorni këtë faqe.

 

3.
Asnjë Përdorues nuk do të përpiqet të fitojë qasje të paautorizuar në asnjë Shërbim, llogari të tjera, sisteme kompjuterike ose rrjete të lidhura me ndonjë RRJETI I PEDRDORUAR I CAREA CAREA server ose në ndonjë nga Shërbimet, përmes hakimit, nxjerrjes së fjalëkalimeve ose ndonjë mjeti tjetër.

 

4.
Karakteristikat dhe shërbimet në RRJETI I PEDRDORUAR I CAREA CAREA siti ofrohet në bazën "ashtu siç është" dhe "si në dispozicion", dhe ne këtu shprehimisht heqim dorë nga çdo garanci përveç garancisë së shprehur këtu, duke përfshirë por pa u kufizuar në ndonjë garanci të gjendjes, cilësisë, qëndrueshmërisë, performancës, saktësisë, besueshmërisë , tregtueshmëria ose përshtatshmëria për një qëllim të veçantë. Të gjitha garancitë, përfaqësimet, kushtet, ndërmarrjet dhe kushtet e tilla përjashtohen këtu.

 

5.
Ju nuk mund të kopjoni, riprodhoni, rikompiloni, dekompiloni, çmontoni, bëni inxhinier të kundërt, shpërndani, publikoni, shfaqni, performoni, modifikoni, ngarkoni për të krijuar vepra derivate nga, transmetoni, komunikoni ose në ndonjë mënyrë tjetër të shfrytëzoni ndonjë pjesë të informacionit ose materialit të marra përmes Uebfaqes dhe/ose materialit të Uebfaqes.

 

6.
RRJETI I PEDRDORUAR I CAREA CAREA nuk ka asnjë detyrim për të monitoruar Shërbimet e Komunikimit (Shërbimet mund të përmbajnë shërbime e-mail, buletin, tregoni mikut tuaj dhe/ose mesazhe ose pajisje të tjera komunikimi të krijuara për t'ju mundësuar të komunikoni me ne ose të tjerët). Megjithatë, RRJETI I PEDRDORUAR I CAREA CAREA ruan të drejtën për të rishikuar materialet e postuara në Shërbimet e Komunikimit dhe për të hequr çdo material sipas gjykimit të tij. RRJETI I PEDRDORUAR I CAREA CAREA rezervon të drejtën të përfundojë qasjen tuaj në ndonjë ose të gjitha Shërbimet e Komunikimit në çdo kohë, pa paralajmërim, për çfarëdo arsye.

 

7.
Kjo Marrëveshje do të qeveriset nga ligjet e Juridiksionit të Koresë së Jugut vetëm pa marrë parasysh dispozitat e saj të konfliktit të ligjit.

Kufizimi i përgjegjësisë

1.
RRJETI I PEDRDORUAR I CAREA CAREA nuk bën asnjë përfaqësim ose garanci në lidhje me vlefshmërinë, saktësinë, korrektësinë, besueshmërinë, cilësinë, qëndrueshmërinë dhe/ose probleme të tjera me informacionin, produktet dhe shërbimet e ofruara, përveç garancisë të shprehur shprehimisht këtu. Ne ju këshilluam të kontaktoni departamentin tonë të shitjeve për të marrë më shumë rreth garancisë sonë (nëse ka) para se të bëni blerje.

 

2.
RRJETI I PEDRDORUAR I CAREA CAREA nuk është përgjegjës për çdo vonesë në dërgimin e njësisë së blerë/porositur. Por ne gjithmonë ju ndihmojmë të zgjidhni ndonjë problem nëse është nën kontrollin tonë.

 

3.
Konsumatorët janë përgjegjës vetëm për të gjitha termat dhe kushtet e transaksioneve të kryera në, përmes ose si rezultat i përdorimit të Faqes, duke përfshirë, pa kufizim, kushtet në lidhje me pagesën, kthimin, garancinë, transportin, sigurimin, tarifat, taksat, titullin , licencat, gjobat, lejet, trajtimi, transporti dhe magazinimi.

 

4.
Në asnjë rrethanë nuk duhet RRJETI I PEDRDORUAR I CAREA CAREA mbani përgjegjësi për një vonesë ose dështim ose ndërprerje të përmbajtjes ose shërbimeve të ofruara që rezultojnë drejtpërdrejt ose tërthorazi nga aktet e natyrës, forcave ose shkaqeve jashtë kontrollit të arsyeshëm të saj, përfshirë pa kufizime, dështimet e internetit, kompjuterin, telekomunikacionin ose ndonjë dështim tjetër të pajisjeve, elektrike dështimet e energjisë, grevat, mosmarrëveshjet e punës, trazirat, kryengritjet, trazirat civile, mungesa e punës ose materialeve, zjarret, përmbytjet, stuhitë, shpërthimet, Veprat e Zotit, lufta, veprimet qeveritare, urdhrat e gjykatave ose gjykatave vendase ose të huaja ose moskryerja të palëve të treta

 

5.
RRJETI I PEDRDORUAR I CAREA CAREA rezervoi të drejtat e anulimit të çdo mashtrimi/urdhri jo të plotë pa asnjë njoftim paraprak me shkrim ose me gojë.

 

6.
Në asnjë rrethanë RRJETI I PEDRDORUAR I CAREA CAREA nuk është përgjegjës për ndonjë rimbursim kundër çdo blerjeje të bërë përveç garancisë të shprehur shprehimisht këtu.

Materialet e siguruara për/Postuar në https://www.uckauction.com/

1.
Kur merrni pjesë në ndonjë shërbim, mund të na jepni informacion në lidhje me veten dhe/ose produktet dhe shërbimet e listuara. Ju na jepni të drejta ekskluzive në të gjithë këtë informacion, dhe të gjithë informacionin që rrjedh ose gjenerohet prej tij, në të gjitha mediat ekzistuese ose të ardhshme. Këto të drejta përfshijnë, por nuk kufizohen në të drejtën për të shfaqur informacionin tuaj kudo, për të kërkuar informacionin, dhe, në përputhje me politikën tonë të privatësisë, për ta ripaketuar dhe rishitur atë kujtdo për çfarëdo arsye. Siç përdoret në këtë paragraf, informacioni përfshin por nuk kufizohet në të dhëna, tekst, fotografi, vizatime, regjistrime zanore, reagime dhe çdo informacion ose të dhënë tjetër të shfaqur ose paraqitur në lidhje me listimet tuaja me ne.

 

2.
RRJETI I PEDRDORUAR I CAREA CAREA rezervon të drejtën në çdo kohë për të zbuluar çdo informacion si RRJETI I PEDRDORUAR I CAREA CAREA e konsideron të nevojshme për të përmbushur çdo ligj, rregullore, proces ligjor ose kërkesë qeveritare në fuqi, ose për të redaktuar, refuzuar postimin ose heqjen e çdo informacioni ose materiali, tërësisht ose pjesërisht, në RRJETI I PEDRDORUAR I CAREA CAREAdiskrecion i vetëm. Shihni zbulimet e Deklaratës së Privatësisë në lidhje me mbledhjen dhe përdorimin e informacionit tuaj.

 

3.
Nëse informacioni i dhënë nga ju pas regjistrimit është i rremë RRJETI I PEDRDORUAR I CAREA CAREA rezervon të drejtën të përfundojë llogarinë tuaj. Të drejtat që nuk jepen shprehimisht këtu janë të rezervuara.

Qasje e shpejtë!

Instaloni aplikacionin celular
×