တစ်နှစ်ကန့်သတ်ချက် 

 • အသက်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

 • နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ
 • ခေါင်းစဉ်နှင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
 • ပြည်ပရေးရာ ၀ န်ကြီးဌာနမှတင်သွင်းခွင့်ပြုခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်းမပြုမီအတည်ပြုရမည်
 • မူရင်း Bill of Lading
 • အာမခံမူဝါဒ
 • မှတ်တမ်းစာအုပ်
 • လစ်ဗျားကောင်စစ်ဝန်ရုံး (သို့) ယခင်ကုမ္ပဏီမှပြန်လာသောနေထိုင်သူများထံမှအလုပ်ခန့်စာ
 • နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှသံတမန်ရေးရာ Franchise
 • စာရင်းအင်းကုဒ် (လစ်ဗျားအလုပ်ရှင်မှပေးသော) (နိုင်ငံခြားသားများ)

မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ

 • LHD ယာဉ်များကိုသာခွင့်ပြုသည်