တစ်နှစ်ကန့်သတ်ချက် 

  • အသက်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

  • ဘွဲ့အမည်နှင့်မှတ်ပုံတင်မူရင်း
  • မူရင်းကုန်သွယ်/ငွေတောင်းခံလွှာ
  • ယာဥ်မောင်းလိုင်စင်
  • စာရင်းရှင်း (BOL)
  • နိုင်ငံတကာအာမခံမူဝါဒ 

မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ

  • ယာဉ်မလာမီပို့ဆောင်သူသည် Madagascar ၌ရှိနေရန်အရေးကြီးသည်။
  • LHD ယာဉ်များကိုသာခွင့်ပြုသည်