တစ်နှစ်ကန့်သတ်ချက် 

 • အသက်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

 • ယာဉ်၏ ၀ ယ်ယူစာချုပ် (သို့) မူရင်းစာရွက်စာတမ်း
 • ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ပြုရန်ရှေ့နေပါဝါ
 • နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (သို့) ရေရှည်ဗီဇာမိတ္တူ
 • ယာဉ်၏ခေါင်းစဉ်နှင့်နည်းပညာလက်စွဲ
 • ယာဉ်သည်စစ်ဆေးမှုခံယူရန်လိုအပ်လိမ့်မည်
 • မော်တော်ယာဉ်သည် ၆ လနှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်၊ သို့သော်အသက် ၁၀ နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်
 • အလုပ်အကိုင်အတည်ပြုခြင်း
 • ကြိုတင်ကုန်ပို့လွှာ
 • သင်္ဘောပါကုန်အသေးစိတ်စာရင်း

မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ

 • LHD ယာဉ်များကိုခွင့်ပြုသည်