សូមអានគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងដោយយកចិត្តទុកដាក់!

1.

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលបាន

 

1.1

ព័ត៌មានសមាជិក៖ នៅពេលដំណើរការចុះឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិតយើងប្រមូលព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នករួមមានអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលទូរស័ព្ទ/ទូរសារ/លេខទូរស័ព្ទ។ ល។

 

1.2

ព័ត៌មានចុះឈ្មោះ៖ នៅពេលចុះឈ្មោះឬព្យាយាមចុះឈ្មោះជាមួយយើងយើងប្រមូលព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នករួមទាំងព័ត៌មានលំអិតនៃផលិតផលដែលអ្នកកំពុងស្វែងរក។ យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានខាងលើទោះបីអ្នកមិនបានបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការតាមអ៊ិនធរណេតជាមួយយើងក៏ដោយហើយប្រើព័ត៌មានទាំងនេះតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។

 

1.3

ព័ត៌មានអំពីការចេញវិក្កយបត្រនិងការទូទាត់៖ ប្រសិនបើអ្នកទិញឬព្យាយាមទិញផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយផ្សេងទៀតពីយូស៊ីខេអិនតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងយើងឬពាណិជ្ជកម្មឬដៃគូពិគ្រោះយោបល់របស់យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែមរួមមានវិក័យប័ត្រ/ថ្លៃដឹកជញ្ជូនព័ត៌មានទូទាត់ជម្រើសនៃការដឹកជញ្ជូន។ ព័ត៌មានខាងលើទោះបីអ្នកមិនបានបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការតាមអ៊ិនធរណេតជាមួយយើងហើយប្រើព័ត៌មានទាំងនេះដោយយោងតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងក៏ដោយ។

 

1.4

ព័ត៌មានស្ថិតិ៖ លើសពីនេះយើងប្រមូលព័ត៌មានស្ថិតិសរុបអំពីគេហទំព័រនិងអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងដូចជាអាស័យដ្ឋានអាយភីកម្មវិធីសូហ្វវែរប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទំព័រដែលបានមើលចំនួនវគ្គនិងអ្នកទស្សនាប្លែកៗ។ ល។ យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានខាងលើទោះបីជាអ្នក មិនបានបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការតាមអ៊ិនធរណេតជាមួយយើងទេហើយប្រើព័ត៌មានទាំងនេះដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។

 

1.5

ព័ត៌មានសេវាកម្មទំនាក់ទំនង៖ នៅពេលអ្នកប្រើឬព្យាយាមប្រើសេវាកម្មទំនាក់ទំនងរបស់យើង (សេវាកម្មអាចមានសេវាកម្មអ៊ីមែលការជូនដំណឹងស្វ័យប្រវត្តិព្រឹត្តិប័ត្រប្រាប់មិត្តរបស់អ្នកមតិកែលម្អនិង/ឬសារឬមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតដែលបង្កើតឡើងដើម្បីជួយ អ្នកអាចទំនាក់ទំនងជាមួយយើងឬអ្នកផ្សេងទៀត) ព័ត៌មានដូចជាឈ្មោះអាស័យដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទ/ទូរសារអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលនិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតក៏ដូចជាព័ត៌មានអំពីអាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងត្រូវផ្តល់ជូន។ យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានខាងលើទោះបីអ្នកមិនបានបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការតាមអ៊ិនធរណេតជាមួយយើងក៏ដោយហើយប្រើព័ត៌មានទាំងនេះតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។

 

1.6

ព័ត៌មានដែលប្រមូលបាន៖ ព័ត៌មានសមាជិកព័ត៌មានចុះឈ្មោះការស្នើសុំទិញព័ត៌មានការចេញវិក្កយបត្រនិងការទូទាត់ប្រាក់ពត៌មានស្ថិតិនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលយើងអាចប្រមូលបានពីអ្នកតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងឬមធ្យោបាយណាមួយផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានគេហៅថា“ ព័ត៌មានប្រមូលបាន” ។ ព័ត៌មានបែបនេះនឹងរួមបញ្ចូលព័ត៌មានណាមួយដែលអ្នកបានវាយបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់យើងទោះបីជាអ្នកមិនបានបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការនៅលើប្រព័ន្ធក៏ដោយ។

 

2.

តើយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?

 

2.1

ទូទៅ៖ យើងប្រើព័ត៌មានដែលប្រមូលបានរបស់អ្នកដើម្បីកែលម្អកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកទីផ្សារនិងការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងដើម្បីវិភាគស្ថិតិអំពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រដើម្បីកែលម្អខ្លឹមសារនិងការផ្តល់ជូនផលិតផលរបស់យើងនិងកែសម្រួលខ្លឹមសារប្លង់និងសេវាកម្មគេហទំព័ររបស់យើងជាពិសេសសម្រាប់អ្នក។ យើងអាចប្រើព័ត៌មានដែលប្រមូលបានរបស់អ្នកដើម្បីបម្រើដល់គណនីរបស់អ្នកជាមួយយើងរួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការស៊ើបអង្កេតបញ្ហាការដោះស្រាយវិវាទនិងការពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយយើង។ យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានសរុបជាក់លាក់ដោយផ្អែកលើការវិភាគព័ត៌មានប្រមូលជាមួយដៃគូអតិថិជនអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬអ្នកប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់យើង។ យើងអាចប្រើព័ត៌មានដែលប្រមូលបានរបស់អ្នកដើម្បីប្រតិបត្តិយុទ្ធនាការទីផ្សារការផ្សព្វផ្សាយឬសារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជំនួសឱ្យភាគីទីបី ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងកាលៈទេសៈទាំងនេះព័ត៌មានដែលប្រមូលបានរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបង្ហាញដល់ភាគីទីបីឡើយលុះត្រាតែអ្នកឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារការផ្សព្វផ្សាយឬសារផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។

 

2.2

ព័ត៌មានសមាជិក៖ យើងនឹងមិនបង្ហាញព័ត៌មានសមាជិកភាពរបស់អ្នកទៅឱ្យភាគីទីបីណាមួយក្រៅពីហេតុផលច្បាប់/ពាក់ព័ន្ធ។

 

2.3

ព័ត៌មានចុះឈ្មោះ៖ យើងប្រើព័ត៌មានចុះឈ្មោះដើម្បីដំណើរការសំណើរបស់អ្នកនិងផ្តល់សេវាកម្មដ៏មានតម្លៃ។ ព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅភ្នាក់ងាររបស់យើងអ្នកចែកបៀដែលមានការទទួលស្គាល់អ្នកផលិតនិងដៃគូបំពេញការងារដើម្បីបញ្ចប់ការលក់ស្របតាមសិទ្ធិកិច្ចសន្យាដែលផ្តល់ដោយយើង។ នៅពេលអ្នកចែកបៀដែលមានការទទួលស្គាល់របស់យើងទទួលបានព័ត៌មាននេះវាក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកចែកចាយបន្ថែមពីលើយើង។

 

2.4

ព័ត៌មានអំពីការចេញវិក្កយបត្រនិងការទូទាត់៖ ព័ត៌មានស្តីពីការចេញវិក្កយបត្រនិងការទូទាត់ដែលយើងប្រមូលបាននឹងមិនត្រូវបានបង្ហាញដល់ភាគីទីបីឡើយលើកលែងតែមូលហេតុផ្លូវច្បាប់ដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះ។ ព័ត៌មានអំពីការចេញវិក្កយបត្រនិងការទូទាត់ដែលអ្នកបានផ្តល់ដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅពេលទិញតាមអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានចុះឈ្មោះ។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រើដើម្បីដំណើរការការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកហើយក្រោយមកអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារផ្សព្វផ្សាយបន្ថែម ជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយទីផ្សាររបស់យើងដើម្បីណែនាំអ្នកអំពីការផ្តល់ជូនផ្សេងទៀតនៃផលិតផលឬសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធយើងអាចអនុញ្ញាតឱ្យនាយកដ្ឋានផ្សេងទៀតរបស់យូស៊ីខេអិននិងក្រុមដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនមានឈ្មោះនិងអាស័យដ្ឋាននិង/ឬអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក។

 

2.5

ព័ត៌មានស្ថិតិ៖ យើងប្រើព័ត៌មានស្ថិតិដើម្បីជួយធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបញ្ហានិងថែរក្សាម៉ាស៊ីនមេកុំព្យូទ័រគ្រប់គ្រងគេហទំព័ររបស់យើងនិងធ្វើឱ្យគេហទំព័រនិងសេវាកម្មរបស់យើងផ្អែកលើទិន្នន័យគំរូការប្រើប្រាស់ដែលយើងទទួលបាន។ យើងអាចបង្កើតរបាយការណ៍និងការវិភាគផ្អែកលើព័ត៌មានស្ថិតិសម្រាប់ការវិភាគផ្ទៃក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងការសម្រេចចិត្តទីផ្សារ យើងអាចផ្តល់ព័ត៌មានស្ថិតិដល់ភាគីទីបីប៉ុន្តែនៅពេលយើងធ្វើដូច្នេះយើងមិនផ្តល់ព័ត៌មានកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកឡើយ។

 

2.6

ពត៌មានសេវាកម្មទំនាក់ទំនង៖ យើងអាចប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នកដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដែលអ្នកស្នើសុំឬទាក់ទងអ្នកទាក់ទងនឹងសេវាកម្មបន្ថែមដែលយូស៊ីខេអិនកំណត់ថាអ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍។ ជាពិសេសយើងអាចប្រើអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលលេខទូរស័ព្ទឬទូរសាររបស់អ្នកដើម្បីទាក់ទងអ្នកទាក់ទងនឹងការជូនដំណឹងការស្ទង់មតិការជូនដំណឹងអំពីផលិតផលសេវាកម្មថ្មីឬការផ្តល់ជូនផលិតផលនិងការទំនាក់ទំនងដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។ យើងអាចបង្កើតរបាយការណ៍និងការវិភាគផ្អែកលើព័ត៌មានសម្រាប់ការវិភាគផ្ទៃក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងការសម្រេចចិត្តទីផ្សារ

 

3.

ការបង្ហាញព័ត៌មាន

 

3.1

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានដែលប្រមូលបានរបស់អ្នកទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលយើងមានហេតុផលជឿជាក់ថាការលាតត្រដាងបែបនេះគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណទាក់ទងឬចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះនរណាម្នាក់ដែលអាចរំលោភបំពានឬគំរាមកំហែងរំលោភបំពានឬអ្នកដែលអាចបង្កឱ្យមានរបួស ឬការជ្រៀតជ្រែកជាមួយចំណងជើងសិទ្ធិផលប្រយោជន៍ឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យូស៊ីខេអិនអ្នកប្រើប្រាស់អតិថិជនដៃគូអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រផ្សេងទៀតឬអ្នកផ្សេងទៀតដែលអាចរងផលប៉ះពាល់ដោយសកម្មភាពទាំងនេះ។

 

3.2

យើងក៏រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងដីកាកោះហៅដីកាកោះហៅឬដីការបស់តុលាការផ្សេងទៀតឬនៅពេលដែលយើងជឿជាក់ដោយសមហេតុផលថាការលាតត្រដាងបែបនេះត្រូវបានទាមទារដោយច្បាប់បទបញ្ជាឬបញ្ជារដ្ឋបាលរបស់តុលាការរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។

 

3.3

ប្រសិនបើយើងមានហេតុផលដើម្បីជឿជាក់ថាអ្នកប្រើប្រាស់ជាក់លាក់ណាមួយបានរំលោភលើល័ក្ខខ័ណ្ឌឬកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាមួយយើងនោះយើងសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈឬបើមិនដូច្នេះទេត្រូវបង្ហាញព័ត៌មានប្រមូលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បែបនេះដើម្បីបន្តការទាមទាររបស់យើងឬការពារកុំឱ្យមានរបួស ទៅ UCKN ឬផ្សេងទៀត។

 

4.

ឯកជនភាពរបស់ភាគីទីបី

 

4.1

UCKN មិនអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តឯកជនភាព/ការសម្ងាត់ដែលជួលដោយភាគីទីបីដែលយើងដឹកនាំអ្នកទស្សនារបស់យើងឡើយ។ គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ភាគីបែបនេះអាចខុសគ្នាពីយើងហើយយើងប្រហែលជាមិនមានការគ្រប់គ្រងលើព័ត៌មានដែលអ្នកបញ្ជូនទៅឱ្យភាគីទីបីឬគេហទំព័រដែលមានម៉ាករួមគ្នានោះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកអានសេចក្តីប្រកាសរក្សាការសម្ងាត់នៅលើគេហទំព័រនីមួយៗដែលអ្នកចូលមើល។

 

5.

វិធានការសន្តិសុខ

 

5.1

យើងប្រើវិធីសាស្រ្តសុវត្ថិភាពដែលសមហេតុផលខាងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីការពារការចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតរក្សាភាពត្រឹមត្រូវនៃទិន្នន័យនិងធានាឱ្យបាននូវការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ។

 

5.2

គ្មានការបញ្ជូនទិន្នន័យតាមអ៊ិនធរណេតឬបណ្តាញឥតខ្សែណាមួយអាចត្រូវបានធានាថាមានសុវត្ថិភាពល្អឥតខ្ចោះ។ ជាលទ្ធផលខណៈពេលដែលយើងព្យាយាមការពារព័ត៌មានរបស់អ្នកគ្មានគេហទំព័រឬក្រុមហ៊ុនណាមួយរួមទាំងខ្លួនយើងផ្ទាល់អាចធានាឬធានាបាននូវសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានណាមួយដែលអ្នកបញ្ជូនមកយើងហើយអ្នកធ្វើតាមការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នក។

 

6.

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ភាពឯកជន

 

6.1

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងពីពេលមួយទៅពេលមួយដោយមិនជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកពិគ្រោះជាមួយគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះជាប្រចាំ។ អ្នក​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​បាន​យល់​និង​យល់​ស្រប​ថា​រាល់​ព័ត៌មាន​ដែល​ប្រមូល​បាន (មិន​ថា​បាន​ឬ​មិន​បាន​ប្រមូល​មុន​ឬ​បន្ទាប់​ពី the new គោលនយោបាយមានប្រសិទ្ធភាព) ត្រូវគ្រប់គ្រងដោយ the newest គោលការណ៍ឯកជនភាពនៅពេលនោះជាធរមាន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រម the new ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង អ្នកគួរតែទាក់ទង UCKN ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ហើយជាពិសេសស្នើសុំឱ្យយើងត្រឡប់ និង/ឬបំផ្លាញច្បាប់ចម្លងទាំងអស់ ឬផ្នែកនៃព័ត៌មានដែលប្រមូលបានរបស់អ្នកនៅក្នុងកម្មសិទ្ធិរបស់យើង។

 

7.

ការ​ឆ្លើយតប​របស់​អ្នក

 

7.1

យូស៊ីខេអិនសូមស្វាគមន៍ចំពោះការបញ្ចូលជាបន្តបន្ទាប់របស់អ្នកទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ឯកជនភាពឬសេវាកម្មរបស់យើងដែលផ្តល់ជូនអ្នក។ អ្នកអាចផ្ញើមតិយោបល់និងការឆ្លើយតបរបស់អ្នកមកកាន់អ៊ីមែលរបស់យើង។

ត្រឡប់​ក្រោយ